تپه قبرستان

بزهای تپه قبرستان

 

 

 

 

 

 
آثار به دست آمده از تپه قبرستان قزوین - موزه باستان شناسی دانشگاه تهران
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران