تپه قبرستان دشت قزوین-هزاره پنجم پیش از میلاد


تپه پیش از تاریخ قبرستان در استان قزوین در 300 متری تپه سگز آباد قرار دارد و آثار تاریخی آن در زیر بقایای سیلاب مدفون شده است. سفالهای این تپه ظریف و منقوش با اشکال هندسی، حیوانی و انسانی هستند. در این تپه چند اثر معماری شامل بقایای خانه، کوره ذوب فلز و آثاری از کوچه به دست آمده است.
این تپه در طول هزاره پنجم پیش از میلاد در چند دوره مورد سکونت قرار گرفته و در هزاره سوم پیش از میلاد از مراکز تولید مفرغ بود.

 

تپه قبرستان
تپه قبرستان
تپه قبرستان
تپه قبرستان

 

تپه قبرستان
تپه قبرستان
تپه قبرستان تپه قبرستان
تپه قبرستان
اطلس تاریخ ایران

تصاویر:حمید صدقی نژاد نژاد

موزه باستان شناسی دانشگاه تهران