ایران در پیش از تاریخ

منطقه باستانی یری

شهر یری

 

 

 

 

 

<<قبلی
تنگ سفالی – هزاره اول-مشگین شهر- موزه آذربایجان
بعدی>>
Photo: Hamid Sedghinezhad - Feel free to share