ایران در پیش از تاریخ

 

 

منطقه باستانی یری

شهر یری

 

 

 

 

 

<<قبلی
سنگ افراشتهای منطقه باستانی یری در نزدیكی مشگین شهر
بعدی>>
Photo: Hamid Sedghinezhad - Feel free to share