یانیک تپه

یانیک تپه

كوزه سفالی یانیك تپه- 3000 پیش از میلاد -موزه تبریز

Next >>