ایران در پیش از تاریخ
دخمه های سنگی روستای ویند كلخوران -احتمالا دوره ماد

روستای ویند كلخوران در غرب اردبیل نزدیك سرعین قرار دارد. در این روستا دخمه های سنگی متعددی قرار دارد كه به احتمال زیاد خانه اهالی محل بوده است. هنوز بررسی علمی معتبری در این منطقه انجام نشده است. در غرب روستا تعداد 40 دخمه بر روی كوهی قرار دارد كه در دهه اخیر مورد استفاده انبار روستاییان بوده ولی سازمان میراث فرهنگی به تازگی آنها را تخلیه كرده و مورد حفاظت قرار داده است. یك دخمه بزرگ نیز درون روستا و چهار عدد دیگر در شرق روستا قرار دارند. درون دخمه ها رد كلنگ حفاران مشاهده میشود و در یكی از دخمه های شرقی نقش انسانی بر روی دیوار كنده شده است

در منطقه آذربایجان دخمه های فراوانی در کوههای سنگی کنده شده است. اکثر این دخمه ها همزمان با دوره مادها بوجود آمده اند. در سرزمین اورارتو(ترکیه امروزی) نیز که هم دوره و همسایه ماد است چنین دخمه هایی زیاد است . هرچند به طور دقیق این آثار تاریخ نگاری نشده اند اما با توجه به قراین میتوان با احتیاط آنها را از دوره ماد دانست.

دخمه های سنگی ویند كلخوران دخمه های سنگی ویند كلخوران  
دخمه های سنگی ویند كلخوران دخمه های سنگی ویند كلخوران
دخمه های سنگی ویند كلخوران دخمه های سنگی ویند كلخوران
دخمه های سنگی ویند كلخوران دخمه های سنگی ویند كلخوران  
اطلس تاریخ ایران
تصاویر-حمید صدقی نژاد