ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

ویند کلخوران

دخمه های سنگی ویند كلخوران

 

 

 

 

 

<< قبلی
داخل دخمه های شرق روستا
 
اطلس تاریخ ایران