ا?ران در پ?ش از تار?خ

 

 

 

ویند کلخوران

???? ??? ???? ???? ???????

 

 

 

 

 

<< ????
داخل دخمه درون روستا- سقف هلال? و نورگ?ر وسط اتاق مشخص است -ا?ن دخمه با دخمه ها? مهر پرستان همانند است
????>>
اطلس تار?خ ا?ران