ایران در پیش از تاریخ
تورنگ تپه -ابتدای نوسنگی

 

 

تورنگ تپه در حدود 20 كیلومتری شمال شرقی گرگان قرار دارد. این محوطه از چندین تپه كوچك و بزرگ باستانی تشكیل شده است. آثار مكشوفه در این تپه به اواخر دوره پیش از تاریخ و ابتدای نوسنگی تعلق دارد. در این منطقه میان دوره مس سنگی و مفرغ یک گسست فرهنگی و مادی به چشم می خورد. سفالهای این منطقه دارای تزیین بودند و در برخی موارد هم داخل و هم خارج سفال تزیین شده است.

تورنگ تپه

 

 

  تورنگ تپه تورنگ تپه  

 

 

 

تورنگ تپه
تورنگ تپه

 

 

 

 

تورنگ تپه تورنگ تپه
اطلس تاریخ ایران

A SURVEY OF PERSIAN ART-ARTHUR UPHAM POPE & PHYLLIS ACKERMAN تصویرسیاه سفید از كتاب

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی