اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه سبز

تپه سبز

 

بخشی از ظرف سفالی تپه سبز-اواخر هزاره ششم پ م موزه ملی ایران

Fragment of an eary pottery from Teppe Sabz- 6th millenium BC - Natinal museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد