اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه سبز

تپه سبز

 

بخشی از یک ظرف سفالی- تپه سبز خوزستان- اوایل هزاره ششم پ م موزه ملی ایران

Fragment of an eary pottery from Teppe Sabz- 6th millenium BC - Natinal museum of Tehran

 
- تصاویر حمید صدقی نژاد