ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حصار

تپه حصار

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی به شکل پیکره زن- شاه تپه گلستان - هزاره دوم پ م – موزه ملی ایران

Teppe Hisar Damghan- 8th to second millenium BC

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad