ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه حصار

تپه حصار

 

 

 

 

 

<< Previous

پیکرک زن سنگی- تپه حصار – هزاره دوم پ م – موزه ایران باستان مشابه پیکرک سفالی شاه تپه که تحت تاثیر فرهنگ حصار بوده است

Teppe Hisar Damghan- 8th to second millenium BC

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad