اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه سراب

تپه سراب

 

دو حلزون خشکی- تپه سراب کرمانشاه-9 تا 8 هزار سال پیش-موزه ملی ایران

Snails - Teppe Sarab - 7th millenium B.C - National museum of Tehran

 
- تصاویر حمید صدقی نژاد