اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه سراب

تپه سراب

 

پیکره گلی انسان معروف به ونوس سراب- - تپه سراب کرمانشاه- هزاره هفتم پ م موزه ملی ایران

A goddes, Venus of Sarab - Teppe Sarab - 7th millenium B.C - National museum of Tehran

 
- تصاویر حمید صدقی نژاد