اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه سراب

تپه سراب

 

پیکره گلی به شکل گراز- تپه سراب کرمانشاه- هزاره هفتم پ م موزه ملی ایران

Terracotta of a wild boar - Teppe Sarab - 7th millenium B.C - National museum of Tehran

 
- تصاویر حمید صدقی نژاد