اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه گنج دره

تپه گنج دره هرسین

 

ابزار سنگی با دو سطح تخت- گنج دره کرمانشاه - هزاره هشتم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Stone tool with two flat sides -Ganj Darre Teppe- 8th millenium B.C.- National museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد