اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه گنج دره

تپه گنج دره هرسین

 

درپوش گلی- گنج دره کرمانشاه - هزاره هشتم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Cover of a pot -Ganj Darre Teppe- 8th millenium B.C.- National museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد