اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه گنج دره

تپه گنج دره هرسین

 

بخشی از خشت خام-گنج دره کرمانشاه - هزاره هشتم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Terracotta - Abdol Hosein Teppe - Nahavand- 7th millenium B.C.- National museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد