اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه گنج دره

تپه گنج دره هرسین

 

شی گلی مخروطی شکل- گنج دره کرمانشاه- هزاره هشتم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Terracotra - Ganj Darre Teppe- 8th millenium B.C.- National museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد