اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه گنج دره

تپه گنج دره هرسین

 

پیاله سفالی (بازسازی شده) – گنج دره کرمانشاه-هزاره هشتم پیش از میلاد- موزه ملی ایران

Pottegy cup- Ganj Darre Teppe- 8th millenium B.C.- National museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد