ایران در پیش از تاریخ
تل جری هزاره هفتم و ششم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

این محوطه یکی از شاخص های دوره نوسنگی استان فارس است. خانه های این منطقه راست گوشه با چند اتاق و دارای اجاق بودند. سفال رایج ابتدای نوسنگی جری کاسه هایی با لبه راست یا اندکی رو به خارج است. سفال های منقوش جری نیز در دوره های بعدی نوسنگی پدید آمدند. این محل نزدیک به چشمه دایمی آب نیست از همین رو می توان نتیجه گرفت ساکنان دوره نوسنگی جری اولین تلاش ها را برای آبیاری مصنوعی زمین های زراعی انجام می دادند.

 

 

 

 


تل جری 

بخشی از یک ظرف سفالی-تل جری فارس- اواسط هزاره هفتم موزه ملی ایران

تل جری

تل جری

ظرف سفالی پایه دار با نقش مردان رقصنده – تل جری فارس- هزاره ششم پ م موزه ملی ایران

 
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی