ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تل باکون

باکون

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی منقوش- تل باکون فارس – هزاره پنجم پ م – موزه ایران باستان

Tal Bakun Fars- 5th millenium BC - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad