ایران پیش از تاریخ
 
تل ابلیس -هزاره پنجم پیش از میلاد

تل ابلیس در جنوب غرب كرمان قرار دارد. این تپه توسط اهالی محل تخریب شده است. در این تپه دیوارها را با خشت و ملات گل می ساختند. منازل دیوارهای جداكننده ای داشتند كه با پشتیبانهای خشتی تقویت می شدند و دیوارها را با كاهگل اندود می كردند. خانه ها چندین اتاق داشتند و هر خانه دو اجاق داشت، یكی در داخل و دیگری در خارج خانه.
سفالهای زیادی در این تپه دیده می شود و آنها را به چندین گروه تقسیم بندی كرده اند. اشیای سنگی هم مانند هاون كاسه، انواع ساینده، سنگ ساب تبر سنگی، پیكرك سنگی و ابزارهای سنگی در این تپه از دل خاك بیرون‌آورده شد. همچنین اشیای استخوانی، صدفی، گلی متعدد، اشیای فلزی مسی و انواع اجسام گلی از این تپه به دست آمده است.
ساکنان تل ابلیس اجساد را در كف خانه ها دفن می كردند. این تپه معرف دوره استقرار روستاها در جنوب شرق ایران است. افراد ساكن این تپه در هزاره پنجم پیش از میلاد در خانه هایی با بیش از یك اتاق كه با خشت دست ساز ساخته می شد زندگی می كردند. كار آنها كشاورزی و دامداری بود و با مردم بین النهرین ارتباط فرهنگی و تجاری داشتند.
در این منطقه عبور از دوره مس سنگی به مفرغ بدون هیچ گسستگی ادامه داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی