ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

شهداد

شهداد

 

 

 

 

 

 
پیکره های گلی شهداد- هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران
Next >>
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی - تصاویر حمید صدقی نژاد