آثار نوشتاری پیش از ایلامی تپه سیلک - 3100-2900 پ م
CDLI گیرشمن 1938- - موزه لوور -تصویر از