<<قبلی<<

تپه سیلک

استخوان به شکل انسان- سیلک- هزاره پنجم پ م – موزه ایران باستان

 

بعدی>>