<<قبلی<<

تپه سیلک

ظرف سفالی با دسته – سیلک- اواخر هزاره دوم پ م - موزه ملی ایران

Sialk pottery - late second millenium B.C. - National museum of Tehran

 

بعدی>>