ایران در پیش از تاریخ
 
شوش پیش از تاریخ

 

هزاره سوم پیش از میلاد موزه لوورII سفال پیش از تاریخ شوش طبقه -

اطلس تاریخ ایران
A SURVEY OF PERSIAN ART-ARTHUR UPHAM POPE & PHYLLIS ACKERMAN تصویر از كتاب