ایران در پیش از تاریخ
 
شوش پیش از تاریخ

 

IIطرح سفالهای پیش از تاریخ شوش طبقه

 
اطلس تاریخ ایران
A SURVEY OF PERSIAN ART-ARTHUR UPHAM POPE & PHYLLIS ACKERMAN تصویر از كتاب