ایران در پیش از تاریخ
 
شوش پیش از تاریخ

 

طرح سفالهای پیش از تاریخ شوش

اطلس تاریخ ایران
A SURVEY OF PERSIAN ART-ARTHUR UPHAM POPE & PHYLLIS ACKERMAN تصویر از كتاب