ایران در پیش از تاریخ
تپه شورابه -به طور كلی تخریب شده است

 

 

 

این تپه در شمال كوه كركس و در 800متری غرب باغ فین كاشان قرار دارد.در سال 1379 این محل را تسطیح كردند و مقداری سفال در بلندی های آن پیدا شد كه طبق معمول تا سازمان میراث فرهنگی به خود جنبید دیگر اثری از تپه باقی نمانده بود و تسطیح با موفقیت به پایان رسیده بود.سفالهای این منطقه ساده بودند و در كوره های ابتدایی حرارت دیده بودند به این دلیل روی آنها خوب پخته شده بود ولی داخل سفالها شكننده بود. این نقطه به اقوامی تعلق دارد كه از دامنه های شمالی كوه كركس به دشتها سرازیر شده بودند و با كشاورزی و دامداری آشنا بودند.آنها یكی از نخستین ساكنین روستاهای فلات قدیم در دشت كاشان هستند

 
اطلس تاریخ ایران