تپه نور آباد -از هزاره چهارم پیش از میلاد
 
 

تپه نورآباد در 80 كیلومتری خرم آباد دو كیلومتری نورآباد قرار دارد و در ابتدا توسط اول اشتاین در آن تحقیقاتی انجام شده است. پس از انقلاب آقای سید سجادی در این تپه حفاری كرده و 5 دوره مضطرب را شناسایی كرده است. قدیمیترین دوره از 3200 پ م تا 3000 پ م را شامل میشود و سفالی همانند گیان 5 دارد. دوره بالایی به اواسط هزاره سوم تعلق دارد و د.ره وسط از 2500 تا 1800 پ م را شامل میشود. دوره بالایی به 2000 تا 1600 پ م تعلق دارد. صفال شاخص این تپه نخودی با نقوش خطوط موازی مثلثی و موجدار است. همچنین آبخوری خمره كاسه ظرف سه پایه و قری نیز در میان سفالهای معمولی دیده میشوند.

 
اطلس تاریخ ایران
 
منبع: عصر مفرغ ایران - حسن طلایی