تپه نادر اصلاندروز-هزاره اول پیش از میلاد تا قرن11هجری
 

 

 

 

تپه نادر در 1200 متری جنوب رود ارس و 600 متری شرق قره سو قراردارد و اکنون در محوطه پاسگاه مرزی اصلاندوز قرارگرفته است. این تپه یکی از بزرگترین تپه های دشت مغان است. این تپه که در کنار دو رود قرارگرفته است موقعیت حساسی دارد و از هزاره اول پیش از میلاد مسکونی بوده است. در حفاریهای این تپه سفال و مصنوعات سنگی ابسیدینی کشف شده است که مربوط به دوره مفرغ هستند.
مصنوعات سنگی ابسیدین این تپه مورد آزمایش قرار گرفته اند و مشخص شده همه آنها از یک منبع تهیه شده اند و این منبع جدا از منابع شناخته شده تاکنون همانند آناتولی مرکزی، شمال شرق آناتولی، ارمنستان و شمال قفقاز است.

سرد شدن سریع گدازه های آتشفشانی که غنی از سیلیس است سبب تشکیل شیشه آتشفشانی ابسیدین میشود که ماده مناسبی برای ساخت ابزار سنگی در دوره نوسنگی و مفرغ بوده است.منابع ابسیدین شناخته شده دنیای قدیم در منطقه خاورمیانه و مدیترانه محدود به مناطقی در ایتالیا، ایران، ارمنستان و جزایری در دریای اژه میباشند. بنابراین مطالعه بر سنگ ابسیدین تپه های تاریخی میتواند راه مبادلاتی دنیای قدیم را روشن کند.

تپه نادر اصلاندوز

 
اطلس تاریخ ایران
 
دوفصلنامه باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای تعیین منشا ابسیدین های به دست آمده از نادر تپه اصلاندوز با استفاده از روش پیکسی-جمعی از محققین

تصویر:http://kohan-sarzamin.blogfa.com/post-142.aspx