ایران در پیش از تاریخ
موشلان تپه

 

 

 

تپه موشلان

 

سفالهای تپه موشلان(اسماعیل آباد) -موزه ارومیه

Next >>
اطلس تاریخ ایران