میرک سمنان-پارینه سنگی آغازین و میانی 150 تا 100 هزار سال پیش

 

در منطقه چهل هکتاری روباز میرک نزدیک روستای دلازیان سمنان آثاری از استقرار بشر از 150 تا 100 هزار سال پیش کشف شده است. میرک اکنون شوره زار است اما تحقیقات باستان شناسی نشان داده که در این محل دریاچه پر آبی در دوره پارینه سنگی قرار داشته است و انسان ها حیواناتی که برای خوردن آب به این دریاچه می آمدند را شکار می کردند. ابزار سنگی بسیار زیادی در سطح منطقه دلازیان روی زمین دیده می شود. درهیچ یک از مناطق پارینه سنگی آغازین دیگر چنین تعدد زیاد ابزار سنگی دیده نشده است. یکی دیگر از مشخصات میرک این است که این محوطه در محل باز قرار داشته در حالی که اکثر محوطه های هم دوره میرک در دنیا، پناهگاههای سنگی و غارها هستند.

 

 
اطلس تاریخ ایران