صفحه اصلی
آماردها

 

 

 

آمارد نام یكی از قبایل ساكن شمال ایران است .مردم این قبیله پیش از ورود آریاییها،در قسمتی از مازندران و گیلان كنونی زندگی میكردند.نام اصلی این قبیله آمو یا آمل بود كه در فارسی باستان به آمرد یا مرد به معنی زیانبخش و ویرانگر تبدیل شد.همچنین در برخی كتابها به آنها مارد نیز گفته اند.آنها مردمی جنگجو و هنرمند بودند و با همسایگان خود در كشمكش دایمی بودند. هم اسكندر مقدونی با آنها جنگیده است هم فرهاد پنجم اشكانی كه آنها را به سوی قفقاز در غرب دریای خزر رانده است. برخی معتقدند شعبه ای از قبیله آمارد در كنار رود جیحون میزیسته اند.نام شهر آمل و رود آمو دریا از این قوم گرفته شده است.نام گذشتهی سفید رود گیلان نیز در قدیم آمرد یا آماردی بوده است. یكی از مناطق باستانی مهم ایران كه میتوان به این قوم نسبت داد مارلیك گیلان است . در آنجا هنر پیشرفته و زیبای سفالگری و زرگری آماردها برای ما به یادگار مانده است

 
تپه مارلیك

تصاویرگنجینه مارلیك

 
 
 
اطلس تاریخ ایران
منبع :فرهنگنامه كودكان و نوجوانان