ایران در پیش از تاریخ
كردلر تپه -هزاره چهارم پیش از میلاد

 

 

 

این تپه در سال 1972 حفاری شد. كردلر تپه كه آثار تاریخی هزاره چهارم را در دل خود دارد در نزدیكی شهر ارومیه قرار دارد. سفالهای مكشوفه آن خاكستری، نخودی و دست ساز هستند. خانه ها با دیوارهای دفاعی ساخته می شدند و در گوشه خانه ها برجهای دیده بانی قرار می گرفت. مصالح به كار رفته در بناها خشت خام بود. خانه ها ستوندار هستند و سطح داخلی آنها با پوششی رنگی تزیین شده است. در برخی از آنها آتشدان قراردارد.

 

 
اطلس تاریخ ایران