کشف رود-پارینه سنگی آغازین - یک میلیون تا 800 هزارسال پیش

در 130 کیلومتری مشهد نزدیک روستای بقبقو در بستر خشک کشف رود، شواهدی از انسان دوره پارینه سنگی قدیم کشف شده است. علاوه بر ابزار سنگی، قطعات آرواره و استخوان انسانی متعلق به یک میلیون تا 800 هزار سال پیش از این ناحیه به دست آمده که در موزه ملی ایران نگه داری می شود.

 

 
  کشف رود خراسان
سنگ مادر دوسویه- کشف رود خراسان رضوی- پارینه سنگی قدیم موزه ایران باستان
 
   
  کشف رود خراسان
سنگ مادر یکسویه- کشف رود خراسان رضوی - پارینه سنگی قدیم الدووان- موزه ملی ایران
 
اطلس تاریخ ایران