کفتار خون-پارینه سنگی میانی

محوطه کفتار خون به وسعت حدود دو هکتار در 6 کیلومتری غرب باغ فین کاشان قرار دارد و به دلیل وجود گونه‌های کمیاب کفتار که خانه های خود را در داخل کوه درست می کنند، به کفتار خون شهرت دارد. در سال 1381 محوطه استقراری دوره پارینه سنگی میانی این محل مورد بررسی قرار گرفت و از آن آثاری به دست آمد. فعالیت یک معدن سنگ در این محل بخش قابل توجهی از آن را نابود کرده است.

 

 
   
اطلس تاریخ ایران