اطلس تاریخ ایران

 

 

 

مسجد کبود

سایت موزه مسجد کبود

 

گور با جسد دفن شده جنینی- مسجد کبود- هزاره اول پیش از میلاد

A grave- first millenium B. C. Masjed Kabud museum of Tabriz

 
تصویر حمید صدقی نژاد