اطلس تاریخ ایران

 

 

 

مسجد کبود

سایت موزه مسجد کبود

 

اسکلت های گور دو نفره- مسجد کبود- هزاره اول پیش از میلاد – موزه آذربایجان تبریز

Two person grave- first millenium B. C. Masjed Kabud museum of Tabriz

 
تصویر حمید صدقی نژاد