اطلس تاریخ ایران

 

 

 

مسجد کبود

سایت موزه مسجد کبود

 

ظروف سفالی – سایت موزه مسجد کبود- هزاره اول پیش از میلاد

Pottery from Masjed Kabud museum- first millenium BC - Tabriz

 
تصویر حمید صدقی نژاد