اطلس تاریخ ایران

 

 

 

مسجد کبود

سایت موزه مسجد کبود

 

سر پیکان های مفرغی- مسجد کبود- هزاره اول پیش از میلاد – موزه آذربایجان تبریز

 
- تصاویر حمید صدقی نژاد