اطلس تاریخ ایران

 

 

 

منطقه باستانی جیرفت

شهر کهن جیرفت

 

 
منطقه باستانی جیرفت
بعدی >>
تصویر: سام رجبی