ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

تپه حسنلو

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
خانه ای در روستای كورعباسلو در منطقه نیر اردبیل
تصویر بعدی >>
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی - تصویر: حمید صدقی نژاد