اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
روستای كور عباسلو و قلعه بوینی یوغون
تصویر بعدی >>