اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
سكوی پایین تپه كه به صورت تاقچه ای بزرگ درست شده است
تصویر بعدی >>