اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

تصویر قبلی
پلكان موجود در قسمت سنگی كوه
تصویر بعدی >>