اطلس تاریخی ایران

 

 

 

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 

 

 

 

 

 
دید روستای كورعباسلو از بالای تپه
تصویر بعدی >>